Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 grudnia 2023 r. Duality S.A.

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 14 grudnia 2023 r.Jednocześnie Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punku 6 porządku obrad. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 – 9) Załącznika nr 3 … Dowiedz się więcej

Kategorie EBI

Podpisanie porozumienia o rozwiązaniu współpracy z 505 Game SPA

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej jako: Spółka, Emitent] w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 1/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku dotyczącego podpisania umowy wydawniczej z 505 Game SPA, której przedmiotem była współpraca w zakresie publikacji gry Unholy (dalej jako: Gra) oraz raportu bieżącego ESPI 14/2022 z dnia 15 lipca 2022 … Dowiedz się więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Duality S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) i § 6 ust. 1 Statutu, zwołuje na dzień 14 grudnia 2023 r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Notariusz w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej … Dowiedz się więcej

Kategorie EBI

Raport okresowy Spółki za III kwartał 2023 r.

Zarząd Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje raport okresowy Spółki za III kwartał 2023 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zawarcie umowy z Codebusters Studio S.A. na realizację projektu Farm Simulator

Zarząd Duality S.A. [dalej: Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 14 września 2023 r. pomiędzy Emitentem a Codebusters Studio S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej odpowiednio: Partner oraz Strony] została zawarta umowa dotycząca realizacji projektu „Farm Simulator” [dalej odpowiednio: Gra oraz Umowa].Zgodnie z Umową Emitent będzie odpowiedzialny za produkcję Gry na zlecenie Partnera. Budżet produkcyjny … Dowiedz się więcej

Otrzymanie płatności w związku z umową zawartą ze spółką 505 Games S. p. A.

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku dot. zawarcia umowy współpracy z 505 Games S. p. A. która została zmieniona aneksem w dniu 15 lipca 2022 roku, dotyczącym przeniesienia praw i zobowiązań wynikających z Umowy, z 505 … Dowiedz się więcej

Powiadomienie o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) zgodnie z dyspozycją art.19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. wsprawie nadużyć na rynku […] („Rozporządzenie MAR”), informuje, iż w dniu 13 lipca 2023 roku w godzinachpopołudniowych, do Spółki wpłynęło powiadomienie, złożone w … Dowiedz się więcej

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 czerwca 2023 r. Duality S.A.

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2023 r. Jednocześnie Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono także sprzeciwu do żadnej uchwały. … Dowiedz się więcej

Kategorie EBI