Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 otrzymane od akcjonariusza Jakuba Trzebińskiego

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka”] działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Ustawa] informuje, iż w dniu 27 marca 2024 roku Spółka otrzymała od akcjonariusza Jakuba Trzebińskiego zawiadomienie … Dowiedz się więcej

Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 otrzymane od akcjonariusza PlayWay S.A.

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka”] działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Ustawa] informuje, iż w dniu 27 marca 2024 roku Spółka otrzymała od akcjonariusza PlayWay S.A. z … Dowiedz się więcej

Raport roczny Spółki za 2023 rok obrotowy

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje Raport Roczny Spółki za 2023 rok obrotowy.Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki:

Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o dokonaniuodpisu aktualizacyjnego wartości produkowanych gier, który wiąże się z utratą wartościaktywów Emitenta. Odpis aktualizacyjny obejmuje projekt Unholy.Łączna wartość odpisu wyniosła 3.611.173,65 PLN (trzy miliony sześćset jedenaścietysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 65/100). Odpis zostanie ujęty w jednostkowymsprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2023 w pozycji „Pozostałe … Dowiedz się więcej

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o wpłynięciu do Spółki w dniu 28 lutego 2024 r., w godzinach popołudniowych, rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki złożonej przez Pana Tomasza Czajkowskiego, ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji tj. 28 lutego 2024 roku. Powodem rezygnacji są zobowiązania osobiste. Zarząd dziękuje Panu … Dowiedz się więcej

Kategorie EBI