Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 otrzymane od akcjonariusza PlayWay S.A.

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka”] działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Ustawa] informuje, iż w dniu 27 marca 2024 roku Spółka otrzymała od akcjonariusza PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie [PlayWay S.A.] zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2. Spółka przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia w załączeniu do niniejszego raportu.