Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka”] przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie Spółki w przedmiocie zakresu przestrzeganych przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, zawartych w Załączniku do Uchwały Nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect 2024”. Podstawa prawna: § 4 … Dowiedz się więcej

Kategorie EBI

Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 otrzymane od akcjonariusza Jakuba Trzebińskiego

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka”] działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Ustawa] informuje, iż w dniu 27 marca 2024 roku Spółka otrzymała od akcjonariusza Jakuba Trzebińskiego zawiadomienie … Dowiedz się więcej

Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 otrzymane od akcjonariusza PlayWay S.A.

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka”] działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Ustawa] informuje, iż w dniu 27 marca 2024 roku Spółka otrzymała od akcjonariusza PlayWay S.A. z … Dowiedz się więcej

Raport roczny Spółki za 2023 rok obrotowy

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje Raport Roczny Spółki za 2023 rok obrotowy.Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki:

Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o dokonaniuodpisu aktualizacyjnego wartości produkowanych gier, który wiąże się z utratą wartościaktywów Emitenta. Odpis aktualizacyjny obejmuje projekt Unholy.Łączna wartość odpisu wyniosła 3.611.173,65 PLN (trzy miliony sześćset jedenaścietysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 65/100). Odpis zostanie ujęty w jednostkowymsprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2023 w pozycji „Pozostałe … Dowiedz się więcej

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o wpłynięciu do Spółki w dniu 28 lutego 2024 r., w godzinach popołudniowych, rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki złożonej przez Pana Tomasza Czajkowskiego, ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji tj. 28 lutego 2024 roku. Powodem rezygnacji są zobowiązania osobiste. Zarząd dziękuje Panu … Dowiedz się więcej

Kategorie EBI

Podpisanie umowy z Codebusters Studio S.A. na wykonanie gry Superstore Simulator

Zarząd Duality S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 22 lutego 2024 r. pomiędzy Emitentem a Codebusters Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej odpowiednio: „Partner” oraz „Strony”) została zawarta umowa dotycząca realizacji projektu „Superstore Simulator” (dalej odpowiednio: „Gra” oraz „Umowa”). Zgodnie z Umową Emitent będzie odpowiedzialny za produkcję Gry na zlecenie Partnera. Budżet … Dowiedz się więcej

Zawarcie umowy z Drago entertainment S.A. na realizację płatnego dodatku do Gas Station Simulator – DLC Shady Deals

Zarząd Duality S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej „Emitent”, „Spółka”] informuje, że w dniu 8 lutego 2024 roku Emitent podpisał umowę z Drago entertainment S.A. z siedzibą w Krakowie [dalej odpowiednio „Umowa” oraz „Partner”] na realizację płatnego dodatku do gry Gas Station Simulator [dalej: „Gra”] – DLC Shady Deals [dalej: „DLC”]. Zgodnie z Umową Emitent … Dowiedz się więcej

Podpisanie umowy inwestycyjnej z Phenomen Games S.A.

Zarząd Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 6 lutego 2024 roku podpisał z Phenomen Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Inwestor”) umowę, dotyczącą planowanej inwestycji w Spółkę. Zgodnie z ww. umową planowana inwestycja zakłada objęcie przez Inwestora do 1.350.000 akcji Spółki w ramach kilku podwyższeń kapitału zakładowego w … Dowiedz się więcej

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do wiadomości harmonogrampublikowania raportów okresowych w roku 2024.Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 15 maja 2024 r.raport kwartalny za II kwartał 2024 r. – 14 sierpnia 2024 r.raport kwartalny za III kwartał 2024 … Dowiedz się więcej

Kategorie EBI