Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o dokonaniu
odpisu aktualizacyjnego wartości produkowanych gier, który wiąże się z utratą wartości
aktywów Emitenta. Odpis aktualizacyjny obejmuje projekt Unholy.
Łączna wartość odpisu wyniosła 3.611.173,65 PLN (trzy miliony sześćset jedenaście
tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 65/100). Odpis zostanie ujęty w jednostkowym
sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2023 w pozycji „Pozostałe koszty operacyjne”, a
tym samym wpłynie na wysokość wykazanego wyniku finansowego. Odpis ten jest
operacją księgową niemającą wpływu na przepływy finansowe ani na stan gotówki.
Dokonanie ww. odpisów nie ma wpływu na bieżącą płynność finansową Spółki.
Dokonanie odpisów motywowane jest transparentnością działań w stosunku do
akcjonariuszy Spółki.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu ujawnienia ww. odpisów przedstawione
zostaną, zgodnie z obowiązującymi Emitenta zasadami rachunkowości, w raporcie
rocznym za 2023 rok.
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie
istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym
systemie obrotu