Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 lipca 2024 r. Duality S.A.

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 4 lipca 2024 r. Jednocześnie Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono także sprzeciwu do żadnej uchwały. … Dowiedz się więcej

Kategorie EBI

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki Duality S.A.

Zarząd Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 4lipca 2024 r., na podstawie Uchwały nr 15, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołałoPana Krzysztofa Węgrzyńskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. Formularz osobowy Pana Krzysztofa Węgrzyńskiego, zgodnie z § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Emitent został … Dowiedz się więcej

Kategorie EBI

Kooptacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje, iż w dniu 03 lipca 2024 r. Rada Nadzorcza Emitenta, w drodze kooptacji, na Członka Rady Nadzorczej Spółki, powołała Pana Krzysztofa Węgrzyńskiego. W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszego komunikatu, Emitent przekazuje informacje, októrych mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do … Dowiedz się więcej

Kategorie EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Duality S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 10/2024 z dnia 22 maja 2024 roku, informuje, że z przyczyn organizacyjnych podjął decyzję o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2024 r. („WZA”) na dzień 04 lipca 2024 roku. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że … Dowiedz się więcej

Kategorie EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Duality S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 19 czerwca 2024 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska … Dowiedz się więcej

Kategorie EBI

Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka”] przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie Spółki w przedmiocie zakresu przestrzeganych przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, zawartych w Załączniku do Uchwały Nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect 2024”. Podstawa prawna: § 4 … Dowiedz się więcej

Kategorie EBI

Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 otrzymane od akcjonariusza Jakuba Trzebińskiego

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka”] działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Ustawa] informuje, iż w dniu 27 marca 2024 roku Spółka otrzymała od akcjonariusza Jakuba Trzebińskiego zawiadomienie … Dowiedz się więcej

Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 otrzymane od akcjonariusza PlayWay S.A.

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka”] działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Ustawa] informuje, iż w dniu 27 marca 2024 roku Spółka otrzymała od akcjonariusza PlayWay S.A. z … Dowiedz się więcej

Raport roczny Spółki za 2023 rok obrotowy

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje Raport Roczny Spółki za 2023 rok obrotowy.Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki: