Polityka prywatności

Adres naszej strony internetowej to: http://dualitygames.eu

Niniejszy dokument dotyczący polityki prywatności (dalej „Polityka Prywatności”) określa zasady i warunki na jakich Duality S.A. (dalej „Duality”) z siedzibą 00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16 lok. 308D, Polska, zarejestrowana pod numerem KRS 0000713329, NIP: 5252736370 może gromadzić i przetwarzać dane (w tym dane osobowe) dotyczące użytkowników („Użytkownik”) tego serwisu i / lub wszelkich usług (np. komunikacja, obsługa klienta, pomoc techniczna, zapytania biznesowe) (zwane dalej „Usługami”).

  1. Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej (lub możliwej do zidentyfikowania) osoby fizycznej korzystającej z Usług świadczonych przez Duality (np. Imię / nazwisko, adres e-mail) (dalej „Dane Osobowe”). Duality zapewnia najwyższe standardy w zakresie ochrony danych osobowych i informacji poufnych, w tym wynikające z europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Dane Osobowe osób poniżej 16 roku życia są szczególnie chronione, co oznacza, że ich gromadzenie może wymagać zgody przedstawiciela ustawowego (np. Rodzica, opiekuna prawnego). Po otrzymaniu informacji o zebraniu Danych Osobowych Użytkownika, który nie ukończył 16 lat, Duality podejmie niezbędne działania związane z tym procesem (np. Poprosi o zgodę przedstawiciela ustawowego).

  1. Podstawa zbierania i przetwarzania danych osobowych

Korzystanie z Usług świadczonych przez Duality może wymagać uzyskania danych osobowych przez Duality, bez których Użytkownik może nie mieć możliwości korzystania z takich Usług. Gromadzenie Danych Osobowych przez Duality jest konieczne wyłącznie w celu świadczenia takich Usług. Zbieranie Danych Osobowych do innych usług (np. Marketing, newsletter) odbywa się wyłącznie za odrębną zgodą Użytkownika. Duality zbiera Dane tylko w uzasadnionych celach, zgodnie z zasadami „minimalizmu”. Przetwarzanie Danych Osobowych przez Duality odbywa się na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Unii Europejskiej lub prawa państw członkowskich.

Gromadzenie i przetwarzanie Danych Osobowych przez Duality obejmuje następujące przyczyny i podstawy: (i) zgoda na przetwarzanie jego Danych Osobowych udzielonych przez Użytkownika w jednym lub większej liczbie określonych celów, (ii) niezbędność do wykonania umowy której Użytkownik jest stroną w celu wykonania takiej umowy przez Duality lub w celu podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy, (iii) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Duality podlega i (iv) konieczności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Duality lub stronę trzecią (tj. Użytkownika), z wyjątkiem sytuacji, gdy interesy te są nadrzędne w stosunku do uzasadnionych interesów i praw Użytkownika.

Duality może gromadzić Dane Osobowe poprzez: (1) Użytkownik przekazuje Dane Osobowe w związku z Usługami świadczonymi przez Duality (np. Zapytania, pytania) lub wyraża odrębną zgodę (np. Biuletyn, marketing), (2) Duality zapewnia techniczne pomoc lub wsparcie w zakresie Usług, (4) Dane Osobowe są zbierane automatycznie (np. pliki cookies).

  1. Rodzaj informacji i danych osobowych gromadzonych przez Duality

W zależności od rodzaju Usług i charakteru zgód udzielonych przez Użytkownika, Duality wykorzystuje jedną lub więcej informacji oraz Dane Osobowe: (1) imię / nazwisko, (2) adres e-mail, (3) numer telefonu, (4) adres IP i inne informacje techniczne (np. Dotyczące rodzaju urządzeń i innych narzędzi informatycznych, przeglądarki internetowej), (5) informacje niezbędne do udzielenia pomocy technicznej lub wsparcia (np. Parametry, logi, inne opisy), (6) informacje niezbędne za udział w wydarzeniach organizowanych przez Duality, (7) inne informacje związane z korzystaniem z Usług świadczonych przez Duality (np. adres zamieszkania i adres do korespondencji). Duality stosuje wszystkie wymagane prawem (obowiązujące na terytorium Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego) środki bezpieczeństwa w zakresie Danych Osobowych.

  1. Przekazywanie danych osobowych

Duality może wiązać się z przekazaniem Danych Osobowych rzetelnym i profesjonalnym partnerom (podmiotom przetwarzającym). Transfer odbywa się na podstawie umowy o przetwarzanie zawartej między Duality a przetwarzającym. Duality: (i) przekazuje Dane Osobowe w zakresie konieczności realizacji celu uzgodnionego z przetwarzającym, (ii) przekazuje Dane Osobowe wyłącznie w tym celu, (iii) stosuje wszelkie wymagane środki prawne i techniczne w celu ochrony Dane Osobowe w celu zapewnienia najwyższej jakości Usług, (iv) może przekazywać Dane Osobowe podmiotom trzecim świadczącym bieżące usługi na rzecz Duality (np. Doradcom prawnym i podatkowym) lub innym podmiotom uprawnionym do dostępu do Danych Osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. organy administracyjne).

  1. Prawa Użytkowników

Użytkownikowi przysługują w każdym czasie przysługujące mu prawa dotyczące Danych Osobowych, w szczególności: (i) prawo do zakazania przetwarzania jego Danych Osobowych, (ii) dostęp do Danych Osobowych, (2) żądanie ich sprostowania, poprawienia lub usunięcia Danych Osobowych, (3) żądanie ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych, (4) żądanie przeniesienia Danych Osobowych do innego podmiotu, (5) wniesienie skargi do organu ochrony danych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych lub innych urzędów. W niektórych przypadkach wykonanie jednego lub więcej takich praw może skutkować ograniczeniem korzystania z jednej lub więcej Usług świadczonych przez Duality (ze względu na konieczność przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z tymi Usługami). Duality udzieli Użytkownikowi odpowiedzi wskazującej działania i ich uzasadnienie, dlatego może on być również zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  1. Pliki Cookie

Użytkownik korzysta z technologii plików cookies podczas korzystania z serwisów internetowych będących własnością i / lub administrowanych przez Duality (dalej „Serwisy”). Plik Cookie to rodzaj informacji, które serwer sieci Duality przesyła do komputera lub urządzenia Użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do Serwisów. Duality wykorzystuje lub może wykorzystywać pliki cookies w następujący sposób: 1) pliki sesyjne – w celu wykorzystania danych technicznych zapisywanych podczas korzystania z Serwisów i przenoszenia na inne strony oraz w celu wykorzystania tych danych technicznych w celu usprawnienia korzystania z Serwisów. Plik taki nie będzie zawierał żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację Użytkownika i będzie wychodził jedynie podczas określonych sesji korzystania ze Serwisów, 2) pliki logów oraz wiele plików wykonawczych, które mogą być instalowane na komputerze Użytkownika podczas logowania się w Serwisach w celu zachowania danych na potrzeby takiego logowania (jeśli dotyczy). Pliki te mogą być wykorzystywane wyłącznie dla wygody Użytkownika, aby uniknąć wprowadzania dalszych informacji i weryfikacji podczas kolejnych sesji. Pliki te są przechowywane na komputerze Użytkownika przez czas nieokreślony (mogą zostać usunięte ręcznie przez Użytkownika). Sprawdzenie ustawień w przeglądarce internetowej może posłużyć do weryfikacji plików cookies. Ograniczenie stosowania plików cookies lub ich ustawienia mogą wpłynąć na zakres korzystania z Serwisów przez Użytkownika. Pomimo blokowania plików cookies przez Użytkownika, większość zawartości Serwisów będzie nadal dostępna, jednakże Użytkownik może nie mieć dostępu do niektórych funkcjonalności (np. Rejestracji).

  1. Dodatkowe informacje

Korzystanie z usług Duality może wymagać korzystania z zewnętrznych witryn i / lub urządzeń (tj. Dystrybutorów, Steam, Xbox Marketplace, PlayStation Store) w zależności od Usługi. Duality nie ponosi odpowiedzialności za treść i / lub polityki prywatności zewnętrznych serwisów internetowych administrowanych przez strony trzecie lub usług świadczonych przez te strony trzecie.

Automatyczne profilowanie to decyzja oparta wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, która wywołuje skutki prawne dotyczące Użytkownika (np. Użycie algorytmu badającego zachowanie w grach lub na platformach społecznościowych, skutkujące automatyczną decyzją). Duality nie stosuje automatycznego profilowania.

Duality przechowuje Dane Osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego Dane Osobowe zostały zebrane. Jednak w niektórych przypadkach Duality może być zobowiązane do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres na mocy obowiązujących przepisów (np. Rozliczenia, kwestie podatkowe). Jednak w każdym przypadku zatrzymywanie danych opiera się na odpowiedniej podstawie prawnej – np. zgoda lub wiążący przepis prawa.

Korzystanie z Usług wymaga akceptacji niniejszej Polityki prywatności.

Użytkownik może kontaktować się z Duality poprzez adres e-mail: privacy@duality.eu i / lub pocztą tradycyjną na adres: Duality S.A. 00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16 lok. 308D, Polska