Zawarcie umowy dotyczącej portowania gry Accident na konsole Sony, Microsoft i Nintendo

Raport bieżący 13/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 5 lipca 2021 roku powziął informację o zawarciu umowy z Console Way S.A. (dalej jako: Wykonawca), której przedmiotem jest wykonanie portów gry Accident na konsole Sony, Microsoft i Nintendo (dalej jako: Gra).

Na podstawie zawartej umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości prac związanych z portowaniem gry Accident na konsole Microsoft Xbox One i Series X, Sony PlayStation 4 oraz Nintendo Switch. Ponadto właścicielem praw majątkowych do Gry w wersji na ww. konsole będzie Emitent.

Zgodnie z Umową Wykonawca dostarczy finalne Porty Spółce w okresie od września do grudnia 2021 roku. Wydawcą Gry na konsolach będzie Emitent. Terminy wydania Gry na poszczególne platformy zależne są od otrzymania przez Emitenta statusu Wydawcy na w/w platformach.

Z tytułu wykonania umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jednorazowe oraz wynagrodzenia stanowiące procentowy udział w przychodach ze sprzedaży Gry, płatne w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.