Podpisanie umowy z Codebusters Studio S.A. na wykonanie gry Superstore Simulator

Zarząd Duality S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 22 lutego 2024 r. pomiędzy Emitentem a Codebusters Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej odpowiednio: „Partner” oraz „Strony”) została zawarta umowa dotycząca realizacji projektu „Superstore Simulator” (dalej odpowiednio: „Gra” oraz „Umowa”).

Zgodnie z Umową Emitent będzie odpowiedzialny za produkcję Gry na zlecenie Partnera. Budżet produkcyjny Strony ustaliły na 1.200.000,00 PLN (jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100). Dodatkowo Emitent po wydaniu Gry otrzyma określony w Umowie procentowy udział w zysku z jej komercjalizacji.

Gra jest zgodna ze specjalizacją Emitenta, a wydawcą Gry jest Drago Entertainment S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Wydawca).

Istotnym czynnikiem przy realizacji Umowy jest cross promocja Gry z realizowanym przez Spółkę na zlecenie Partnera projektem „Farm Simulator” (raport bieżący ESPI nr 12/2023 z dnia 14 września 2023 roku), ze stale rozwijanym w formie darmowych rozszerzeń wydanym przez Spółkę tytułem własnym „Barn Finders”, a także z symulatorami Wydawcy, w tym uniwersum Gas Station Simulator.

Według najlepszej wiedzy Emitenta, warunki Umowy są rynkowe, a jej pozostałe zapisy nie odbiegają od standardowych postanowień dla tego typu umów.

Jednocześnie Zarząd informuje, że jest to ostatnia z zaplanowanych do podpisania umów na zlecenie innych partnerów. W trakcie ich realizacji trwać będą prace koncepcyjne z Phenomen Games S.A. z siedzibą w Warszawie nad projektami własnymi, które zostaną zaproponowane przez inwestora i przygotowane w ramach umowy inwestycyjnej, o której Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 2/2024 z dnia 6 lutego 2024 roku. W trzech projektach wynikających z ww. umowy inwestycyjnej Spółka pozostanie właścicielem IP i posiadać będzie 50% w przychodach z ich komercjalizacji.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może ona mieć istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki.