Zawarcie umowy z Drago entertainment S.A. na realizację płatnego dodatku do Gas Station Simulator – DLC Shady Deals

Zarząd Duality S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej „Emitent”, „Spółka”] informuje, że w dniu 8 lutego 2024 roku Emitent podpisał umowę z Drago entertainment S.A. z siedzibą w Krakowie [dalej odpowiednio „Umowa” oraz „Partner”] na realizację płatnego dodatku do gry Gas Station Simulator [dalej: „Gra”] – DLC Shady Deals [dalej: „DLC”].

Zgodnie z Umową Emitent będzie odpowiedzialny za produkcję DLC na zlecenie Partnera, który jest wydawcą i właścicielem IP do Gry. Termin wykonania prac i wydania DLC strony określiły na III kwartał 2024 roku.

DLC stanowi istotne rozszerzenie podstawowej Gry i jest jednym z najbardziej oczekiwanych dodatków przez fanów Gry, który znalazł się w zestawieniu Global Top Wishlist Steam w ciągu 10 dni od zapowiedzi.

Według najlepszej wiedzy Emitenta, warunki Umowy są rynkowe, a jej pozostałe zapisy nie odbiegają od standardowych postanowień dla tego typu umów. Za świadczone usługi Emitent otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe oraz określony w Umowie nieznaczny procentowy udział w zysku z jej komercjalizacji, którego wysokość jest uzależniona od liczby sprzedanych egzemplarzy DLC.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż Umowa dotyczy największego z dotychczas wydanych i zaplanowanych dodatków do Gry, a jej zawarcie i wydanie DLC może mieć istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki.