Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 lipca 2024 r.


Zarząd Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 4 lipca 2024 r.

Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu.