Kooptacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje, iż w dniu 03 lipca 2024 r. Rada Nadzorcza Emitenta, w drodze kooptacji, na Członka Rady Nadzorczej Spółki, powołała Pana Krzysztofa Węgrzyńskiego.

W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszego komunikatu, Emitent przekazuje informacje, o
których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.