Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki Duality S.A.

Zarząd Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 4
lipca 2024 r., na podstawie Uchwały nr 15, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało
Pana Krzysztofa Węgrzyńskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Formularz osobowy Pana Krzysztofa Węgrzyńskiego, zgodnie z § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Emitent został załączony do raportu bieżącego EBI 10/2024 z dnia 04 lipca 2024 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect”.