Informacja w zakresie zawartych umów typu lock-up

Raport bieżący 13/2020

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) w nawiązaniu do informacji zawartych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 17 września 2020 r. sporządzonym na potrzeby wprowadzenia akcji serii A,B,C,D,E,F,G,H,I i J do ASO na rynku NewConnect informuje, że w dniu 19 listopada 2020 r. Spółka powzięła informacje w zakresie zawartych umów typu lock-up na akcjach Emitenta. 

W dniu 17 listopada 2020 r. zawarta została umowa sprzedaży 20.000 akcji Spółki od jednej osoby fizycznej (posiadającej poniżej 5,00% głosów na WZ) na rzecz Pana Aleksego Uchańskiego, której rozliczenie nastąpiło w dniu 18 listopada 2020 r. Następnie Pan Aleksy Uchański w dniu 19 listopada 2020 r. złożył wobec Autoryzowanego Doradcy zobowiązanie w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności nabywanych 20.000 akcji. 

Zawarte umowy typu lock-up dopuszczają̨ możliwość́ zbycia całości lub części objętych ww. zobowiązaniem akcji w formie umowy cywilnoprawnej, jeżeli inwestor nabywający akcje zobowiąże się do przestrzegania warunków analogicznych do złożonego wcześniej zobowiązania. Z uwagi na to ww. osoba fizyczna sprzedająca akcje nie poniosła konsekwencji sprzedaży akcji w okresie obowiązywania umowy lock-up. 

W związku z powyższym, umowami czasowego ograniczenia zbywalności akcji typu lock-up łącznie jest objętych 2.309.081 akcji, stanowiących 57,73% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniających do 2.309.081 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 57,73% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.