Informacja w zakresie zawartych umów typu lock-up

Raport bieżący 16/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do informacji zawartych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 17 września 2020 r. sporządzonym na potrzeby wprowadzenia akcji serii A,B,C,D,E,F,G,H,I i J do ASO na rynku NewConnect, Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 14 lipca 2021 r. powziął informacje w zakresie zawartej nowej umowy typu lock-up na akcjach Emitenta, przez akcjonariusza Spółki.

W dniu 14 lipca 2021 r. Pan Piotr Strzałkowski złożył wobec Autoryzowanego Doradcy i Spółki zobowiązanie w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności 199.600 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 4,99% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Niniejsze zobowiązanie wiąże przez okres:
a) 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy w stosunku do 99.800 akcji, oraz
b) 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy w stosunku do 99.800 pozostałych akcji.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.