Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Zarząd Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż dniu 14 lipca 2021 r. Pan Piotr Strzałkowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji.

Zarząd Emitenta dziękuje Panu Piotrowi Strzałkowskiemu za wkład, który wniósł w okresie sprawowania funkcji w Zarządzie Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 14 lipca 2021 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę nr 04/07/2021 w sprawie powołania Pana Michała Szewerniaka do Zarządu Spółki, powierzając mu rolę Wiceprezesa Zarządu Emitenta.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje formularz osobowy Pana Michała Szewerniaka oraz listy Pana Piotra Strzałkowskiego oraz Pana Michała Szewerniaka do Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.