Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje o złożeniu w dniu 14 lipca 2021 r. przez Pana Michała Szewerniaka rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji.

Zarząd Emitenta dziękuje Panu Michałowi Szewerniakowi za wkład, który wniósł w okresie sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 14 lipca 2021 r. Rada Nadzorcza Emitenta działając na podstawie uprawnienia wynikającego z § 14 ust. 4a Statutu Spółki podjęła uchwałę nr 02/07/2021 w sprawie powołania w drodze kooptacji Pana Pawła Czarneckiego do składu Rady Nadzorczej Emitenta, powierzając mu rolę Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje formularz osobowy Pana Pawła Czarneckiego.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.