Informacja uzupełniająca do raportu bieżącego ESPI nr 9/2020

Raport bieżący nr 11/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w wyniku ponownej weryfikacji treści raportu bieżącego ESPI nr 9/2020 z dnia 29 października 2020 r. dokonuje uzupełnienia treści niniejszego raportu o następujące informacje:

Zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiędzy Spółką a HeartBeat Interactive Entertainment Ltd., (dalej jako: HeartBeat), zadaniem Spółki jest pozyskiwanie gier z rynku polskiego w celu ich wydania na rynku chińskim za pośrednictwem HeartBeat, za co Spółka otrzymuje od HeartBeat określony w umowie procent ze sprzedaży gier na rynku chińskim. Natomiast Emitent nie jest stroną w umowach zawieranych pomiędzy HeartBeat a producentami gier.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż wiadomości o tego typu umowach będzie zamieszczał na swojej korporacyjnej stronie internetowej (http://dualitygames.eu/chinese-publishing/) oraz w raportach okresowych Spółki.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.