Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r.

RB EBI 04/2020

Zarząd Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka), w nawiązaniu do treści raportu EBI nr 3/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przekazania do wiadomości publicznej raportu okresowego Emitenta za III kwartał 2020 r., podaje do wiadomości publicznej korektę ww. raportu.

Konieczność dokonania korekty podyktowana jest faktem, iż w ww. raporcie okresowym błędnie wpisano wartości w tabeli Rachunek przepływów pieniężnych, w części dotyczącej przepływów środków pieniężnych zdziałalności operacyjnej. Skorygowane dane dotyczą jedynie danych porównywalnych, za III kw. 2019 r.

Jednocześnie Zarząd Emitenta zaznacza, iż treść komunikatu EBI nie uległa zmianie, a także że w pozostałej treści załącznika do tego komunikatu nie wprowadzono żadnych zmian.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki: http://dualitygames.eu/wp-content/uploads/DUA_raport_kwartalny_Q3_2020_2020-11- 12.pdf