Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Duality S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 10/2024 z dnia 22 maja 2024 roku, informuje, że z przyczyn organizacyjnych podjął decyzję o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2024 r. („WZA”) na dzień 04 lipca 2024 roku.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że porządek obrad i treść projektów uchwał WZA wraz z załącznikami, przekazane przez Spółkę do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 8/2024 z dnia 22 maja 2024 roku nie uległy zmianie, z zastrzeżeniem aktualizacji dat. W związku z tym nie istnieje ryzyko zagrożenia interesów akcjonariuszy, a zasada równego traktowania akcjonariuszy w takich samych okolicznościach jest zachowana.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki odwołuje WZA zwołane pierwotnie na dzień 19 czerwca 2024 r. i jednocześnie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 04 lipca 2024 roku na godz. 11:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Notariusz w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 18, 00-057 Warszawa.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r. oraz klauzula RODO.