Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie ESPI nr 5/2023

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) informuje,
że w opublikowanym w dniu 26 maja 2023 r. raporcie ESPI nr 5/2023 w treści
raportu nastąpiła oczywista omyłka pisarska odnosząca się do wyników
sprzedaży. Wprowadzono także klaryfikację okresu za jaki podawane są wyniki
sprzedaży. W pozostałym zakresie treść raportu nie ulega zmianie.
Było:
Wynik sprzedaży na moment publikacji raportu przedstawia się następująco:
Barn Finders Bid Wars DLC – 3 639 tys. sztuk
Barn Finders – 4 577,00 tys. sztuk
Barn Finders Amerykan Dream – 1 521,00 tys. sztuk
Jest:
Wynik sprzedaży na moment publikacji raportu za ten okres (18-26 maja 2023 r.)
przedstawia się następująco:
Barn Finders Bid Wars DLC – 3 639 sztuk
Barn Finders – 4 577 sztuk
Barn Finders Amerykan Dream – 1521 sztuk
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż
może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i
majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów
finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.