Powiadomienie o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) zgodnie z dyspozycją art.
19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w
sprawie nadużyć na rynku […] („Rozporządzenie MAR”), informuje, iż w dniu 13 lipca 2023 roku w godzinach
popołudniowych, do Spółki wpłynęło powiadomienie, złożone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, o
transakcjach wykonanych przez Pana Tomasza Strzałkowskiego – Prezesa Zarządu Spółki. Treść powiadomienia
zawarta została w załączniku do raportu.