Zawarcie umowy wydawniczej z 505 Games

Raport bieżący 1/2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 27 stycznia 2021 roku powziął informację o zawarciu umowy z 505 GAMES SPA (dalej jako: 505), której przedmiotem jest współpraca w zakresie publikacji gry Unholy (dalej jako: Gra) w wersji na PC oraz konsole Sony PlayStation i Microsoft Xbox. Strony nie wykluczają również możliwości rozszerzenie Umowy o inne platformy. 

Na podstawie zawartej umowy Spółka zobowiązana jest do stworzenia Gry, natomiast 505 odpowiedzialny jest za jej wydanie oraz dystrybucję. Zgodnie z umową własność intelektualna produktu jest współwłasnością co oznacza, iż jest kontrolowana w równym stopniu przez Emitenta oraz 505. 

Z tytułu realizacji umowy Spółce przysługuje określona w umowie kwota wynagrodzenia stałego w wysokości 728.870,00 euro (słownie: siedemset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt euro), tj. około 3,31 mln zł, płatne w 10 transzach. Spółce przysługiwać będzie dodatkowo wynagrodzenie prowizyjne z tytułu sprzedaży Gry w wysokości 40% przychodów netto ze sprzedaży Gry, tj. przychodów pomniejszonych o prowizje i potrącenia platform sprzedażowych (np. Steam), które należne będzie po przekroczeniu przychodów netto ze sprzedaży Gry w wysokości wynagrodzenia stałego. Umowa ma charakter długofalowy i trwa przez cały okres komercyjny produktu. 

Zawarcie niniejszej umowy umożliwia rozbudowę Gry oraz wydanie jej na większej liczbie platform niż początkowo zakładano, w związku z czym planowana premiera Gry została przesunięta na IV kwartał 2022 roku. 

505 GAMES SPA jest włoskim wydawcą gier na PC i konsole odpowiedzialnym między innymi za takie hity jak Ghostrunner, Don’t Starve czy Death Stranding_PC. W marcu 2020 r. otrzymał od portalu Metacritic wyróżnienie dla najlepszego wydawcy 2019 roku. 

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.