Zawarcie umowy wydawniczej na portowanie gry Barn Finders na konsole Nintendo

Raport bieżący 3/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 16 lutego 2021 roku zawarta została umowa z MD Games sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: MD Games), której przedmiotem jest wykonanie portu gry Barn Finders (dalej jako: Gra) w wersji na konsole Nintendo.

Na podstawie zawartej umowy MD Games przygotuje port Gry, a także przeniesie na Emitenta całość autorskich praw majątkowych do wykonanego potu Gry. Natomiast Spółka udzieli MD Games wszelkich niezbędnych licencji w zakresie niezbędnym do wykonania portu oraz wydania i dystrybucji Gry na konsolach Nintendo. Właścicielem praw majątkowych do komputerowej wersji Gry jest Emitent.

W zamian za wykonanie portu Gry, przeniesienie autorskich praw majątkowych i dystrybucję Gry na konsole Nintendo MD Games otrzyma wynagrodzenie w wysokości 50% przychodów netto, w przypadku gdy wartość przychodów nie przekroczy kwoty 100 tys. zł oraz 25% przychodów netto po przekroczeniu wspomnianej kwoty. Jako przychody netto rozumie się wszystkie płatności otrzymane od Nintendo, pomniejszone o podatki i prowizje.

Umowa ma charakter długofalowy i trwa przez cały okres obowiązywania licencji wydawniczej. Stronom przysługuje prawo jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszania przez drugą stronę postanowień umowy.

Gra w wersji na konsole Nintendo zostanie przygotowana najpóźniej do końca 2021 r.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.