Zawarcie umów dotyczących portowania gry Barn Finders na konsole Sony i Microsoft

Raport bieżący nr 10/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 9 listopada 2020 roku powziął informację o zawarciu dwóch umów z MD Games sp. z o.o. (dalej jako: Wykonawca), których przedmiotem jest wykonanie portów gry Barn Finders na konsole Sony i Microsoft (dalej jako: Gra).

Na pods tawie zawartych um ów Wykonawca zobowiązany jes t do wykonania całoś ci prac związanych z portowaniem gry Barn Finders na konsole Microsoft Xbox One oraz Sony PlayStation 4 i 5 (konsola nowej generacji). Ponadto Wykonawca podejmie kroki w celu otrzymania urządzeń DevKit konsoli Microsoft Xbox nowej generacji (Series X), które w takiej sytuacji automatycznie zostaną dołączone do umowy bez zmian pozostałych warunków. Właścicielem praw majątkowych do Gry w wersji na ww. konsole będzie Emitent.

Z tytułu wykonania umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie stanowiące procentowy udział w przychodach ze sprzedaży Gry, płatne w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Umowa została zawarta na 5 lat, po upływie tego okresu automatycznie stanie się umową na czas nieokreślony.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż rozpoczął negocjacje z podmiotem trzecim, których celem jest zawarcie umowy na wydanie Gry na ww. konsole.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.