Zawarcie um owy na portowanie gry pod roboczym tytułem Barn Finders VR

Raport bieżący nr 6/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 12 października 2020 roku zawarto umowę z Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej jako: Punch Punk), dotyczącą portowania gry pod roboczym tytułem Barn Finders VR (dalej jako: Gra).

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Punch Punk portu Gry na urządzenia Virtual Reality, w tym na urządzenie HTC VIVE OCULUS. W celu realizacji umowy Emitent udzielił Punch Punk niewyłącznej licencji, nieograniczonej terytorialne, na okres wykonania umowy, do korzystania z Gry oraz praw zależnych do Gry.

Za realizację umowy Punch Punk otrzyma wynagrodzenie w wysokości 100% przychodów z odpłatnej dystrybucji Gry płatne w miesięcznych ratach, począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła premiera lub rozpoczęto dystrybucję Gry do momentu osiągnięcia przychodu w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) netto oraz 40% od kwoty przychodów więks zej niż 100.000,00 zł (s łownie: s to tys ięcy złotych).

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każda ze Stron może rozwiązać umowę z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia. Premiera Gry planowana jest na II-III kw. 2021 r.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta w przyszłości.