Otrzymanie płatności w związku z umową zawartą ze spółką 505 Games S. p. A. dot. projektu Unholy

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku dot. zawarcia umowy współpracy z 505 Games S. p. A. która została zmieniona aneksem w dniu 15 lipca 2022 roku, dotyczącym przeniesienia praw i zobowiązań wynikających z Umowy, z 505 Games SPA (dalej jako: 505) na nowo powstały brand wydawniczy należący do Digital Bros Group o nazwie Hook S.r.l. (dalej jako: Hook) w zakresie publikacji gry Unholy (dalej jako: Gra) w wersji na PC oraz konsole Sony PlayStation i Microsoft Xbox oraz w nawiązaniu do informacji przekazanej w Raporcie Rocznym Spółki dotyczącej zaakceptowania przez 505 Vertical Slice Gry, informuje o otrzymaniu w dniu 10 lutego 2023 roku płatności od Hook zgodnie z określoną w umowie kwotą wynagrodzenia oraz zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.