Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 grudnia 2023 r. Duality S.A.

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 14 grudnia 2023 r.
Jednocześnie Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punku 6 porządku obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.