Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2022 roku

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2022 roku.
Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu.