Zwiększenie budżetu gry Unholy

Zarząd Duality S.A. z siedzibą w Warszawie  (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 30 września 2022 roku został podpisany aneks do umowy z dnia  25 stycznia 2021 roku (dalej: Umowa), która została zmieniona aneksem w dniu 15 lipca 2022 roku, dotyczącym przeniesienia praw i zobowiązań wynikających z Umowy, z 505 Games SPA (dalej jako: 505) na nowo powstały brand wydawniczy należący do Digital Bros Group o nazwie Hook S.r.l. (dalej jako: Hook). Aneks zakłada zwiększenie wkładu Hook w budżet gry Unholy (dalej: Gra) o 159 120 EURO, w zamian za zmianę procentową udziałów w zysku w Grze z 60% do 70%. Całość zaangażowania Hook została zwiększona z 728 870 EUR (siedemset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt 00/100) do 887 990 EUR (osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt 00/100). Powiększony  budżet zostanie wykorzystany do rozbudowy Gry o około 1 h gameplayu oraz dopracowanie finalnej wersji Gry. Całość produkcji zostanie wydłużona o 2 milestony wg. standardu przyjętego do tej pory we współpracy. Premiera Gry zaplanowana jest na rok 2023.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.