Zawarcie umowy z Codebusters Studio S.A. na realizację projektu Farm Simulator

Zarząd Duality S.A. [dalej: Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 14 września 2023 r. pomiędzy Emitentem a Codebusters Studio S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej odpowiednio: Partner oraz Strony] została zawarta umowa dotycząca realizacji projektu „Farm Simulator” [dalej odpowiednio: Gra oraz Umowa].
Zgodnie z Umową Emitent będzie odpowiedzialny za produkcję Gry na zlecenie Partnera. Budżet produkcyjny Strony ustaliły na 1.200.000,00 PLN [jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100]. Dodatkowo Emitent po wydaniu Gry otrzyma określony w Umowie procentowy udział w zysku z jej komercjalizacji. Gra jest zgodna ze specjalizacją Emitenta, a wydawcą Gry jest Drago Entertainment S.A. z siedzibą w Krakowie.
Według najlepszej wiedzy Emitenta, warunki Umowy są rynkowe, a jej pozostałe zapisy nie odbiegają od standardowych postanowień dla tego typu umów.
Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może ona mieć istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki.