Zawarcie umowy na wydanie gry BarnFinders na rynku chińskim

Raport bieżący nr 2/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 8 czerwca 2020 roku powziął informację o zawarciu umowy z globalnym wydawcą gier (dalej jako: Wydawca), której przedmiotem jest wydanie gry BarnFinders (dalej jako: Gra) w wersji na PC na rynku chińskim.

Na podstawie zawartej umowy Spółka zobowiązana jest do stworzenia Gry w języku chińskim, a także opublikowania jej na platformie Steam. Wydawca odpowiedzialny będzie za uzyskanie zgody na komercjalizację Gry oraz działania marketingowe i promocyjne Gry na terenie Chin. Emitent jest twórcą oraz właścicielem praw majątkowych do Gry, który udzielił Wydawca na okres pięciu lat wyłącznej, ograniczonej do terytorium Chin (włączając w to również Hong Kong, Macau i Tajwan) licencji do Gry.

Z tytułu realizacji umowy Emitentowi będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 80.000,00 USD, płatne w trzech ratach, a także określony w umowie procent ze sprzedaży Gry, uzależniony od liczby sprzedanych kopii. Umowa została zawarta na okres pięciu lat. Stronom umowy przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia.

Globalna premiera Gry planowana jest na 15 czerwca 2020 r.

Wysokość wynagrodzenia Emitenta z przedmiotowej umowy, ze względu na specyfikę branży produkcji gier, na moment zawarcia przedmiotowej umowy jest niemożliwa do określenia lub oszacowania. Wynagrodzenie Spółki uzależnione jest od ilości sprzedanych egzemplarzy gry, którą trudno przewidzieć.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta w przyszłości.