Zawarcie umowy na wydanie gry Accident na rynku chińskim

Raport bieżący nr 5/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 29 września 2020 roku powziął informację o zawarciu umowy z globalnym wydawcą gier (dalej jako: Wydawca), której przedmiotem jest wydanie gry Accident (dalej jako: Gra) w wersji na PC na rynku chińskim.

Na podstawie zawartej umowy Spółka zobowiązana jest do stworzenia Gry w języku chińskim, a także opublikowania jej na platformie Steam. Wydawca odpowiedzialny będzie za działania marketingowe i promocyjne Gry na terenie Chin. Emitent jest twórcą oraz właścicielem praw majątkowych do Gry.

Z tytułu realizacji umowy Emitentowi przysługuje jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 40.000,00 USD. Dodatkowo, jeśli przychody za sprzedaży Gry przekroczą 40.000,00 USD, Spółce przysługiwać będzie 50% przychodów ze sprzedaży Gry ponad wspomnianą kwotę. Umowa została zawarta na okres pięciu lat. Stronom umowy przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia.

Premiera Gry na rynku chińskim planowana jest na IV kw. 2020 r.

Wysokość wynagrodzenia Emitenta z przedmiotowej umowy, ze względu na specyfikę branży produkcji gier, na moment zawarcia przedmiotowej umowy jest niemożliwa do określenia lub oszacowania. Wynagrodzenie Spółki uzależnione jest od ilości sprzedanych egzemplarzy gry, którą trudno przewidzieć.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta w przyszłości.