Zawarcie umowy dotyczącej partnerstwa strategicznego na rynku chińskim

Raport bieżący nr 9/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 29 października 2020 roku powziął informację o zawarciu umowy z chińskim wydawcą gier – HeartBeat Interactive Entertainment Ltd. (dalej jako: Wydawca), której przedmiotem jest partnerstwo strategiczne w zakresie wydawania gier na rynku chińskim.

Na podstawie zawartej umowy Spółka zobowiązana jest do pozyskiwania gier z rynku polskiego w celu ich wydania na rynku chińskim za pośrednictwem Wydawcy, w tym przeprowadzenia negocjacji i wsparcia merytorycznego. W ramach współpracy Spółce przysługuje określony w umowie procent ze sprzedaży gier na rynku chińskim, rozliczany z przychodu Wydawcy.

Umowa ma charakter długofalowy i zawarta jest na okres 5 lat z możliwością jej przedłużenia o kolejne 5 lat. Zgodnie z umową Emitent jest wyłącznym partnerem Wydawcy na rynku polskim, który zobowiązany jest do niekontaktowania się z firmami w Polsce z pominięciem Spółki.

Spółka zdecydowała się na taką współpracę z uwagi na bardzo dobre wyniki sprzedażowe gier BarnFinders i Accidentnarynkuchińskim, któresąwydawanenatamtejszymrynkuprzezWydawcę.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.