Objęcie udziałów w spółce Instytut Projektów Specjalnych sp. z o.o. (White Pig Games sp. z o.o.)

Raport bieżący 4/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 16 lutego 2021 roku Emitent objął 240 (słownie: dwieście czterdzieści) nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Instytut Projektów Specjalnych sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: IPS), po cenie równej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), tj. za łączną kwotę 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego udziały Emitenta będą stanowiły 40% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników IPS.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników postanowiło również o zmianie firmy (nazwy) spółki Instytut Projektów Specjalnych na White Pig Games sp. z o.o. (dalej jako: WPG).

Na dzień publikacji niniejszego raportu WPG produkuje dla Emitenta grę Radiance, a także pracuje m. in. nad grami Generations oraz Plane Accident.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.