Informacja w zakresie zasad polityki informacyjnej Spółki

Raport bieżący 2/2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, że po dokonaniu szczegółowej analizy polityki informacyjnej Emitenta prowadzonej od czasu debiutu Spółki na rynku alternatywnym NewConnect, w dniu 12 lutego 2021 r. podjął uchwałę nr 1/02/2021 w sprawie przyjęcia Zasad polityki informacyjnej Emitenta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 12 lutego 2021 r.

Przyjęte przez Zarząd Spółki Zasady polityki informacyjnej stanowią załącznik do niniejszego raportu oraz dostępne są na nowej stronie internetowej Emitenta: http://dualitygames.eu/strefa-inwestora/ w zakładce Ład korporacyjny.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że niniejsza polityka ma charakter jedynie poglądowy. Istotność danej informacji każdorazowo oceniana będzie indywidualnie z uwzględnieniem stosownych regulacji Rozporządzenia MAR. Jeżeli Zarząd Spółki uzna informację za istotną, z punku widzenia prowadzonej działalności, zostanie ona podana do publicznej wiadomości poprzez system ESPI.

Załącznik: Zasady Polityki Informacyjnej