Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Duality S.A.

Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał
podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2022 r.
Jednocześnie Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.